GOSS ...chlazení a klimatizace

www.goss.cz

Dùle¾ité kontakty


Bohumír Goch - GOSS:
Tel.: 556 835 616
Mobil : 604 825 389
goch@goss.cz goch@goss.cz

Pøedpovìï poèasí

                         Klimatizace KONVEKTA


              Busklima            Zemìdìlská a stavební technika           Transportní chlazení           Kolejová vozidla

              Vojenská technika

Mini a mikrobusy Midibusy Mìstské autobusy Dálkové autobusy Zájezdové autobusy Kloubové autobusy Klimatizace pracovi¹tì øidièe

Typy : KL 60 KL 60 T KL 70 T KL 80 T KL 75 T KL 85 T P900+P800
bus

Zájezdové autobusy


Zájezdové autobusy – èirý luxus

Moderní zájezdové autobusy jsou konstruovány na nejvy¹¹í technické úrovni. Zájezdové autobusy jsou urèeny pro rekreaci, v podstatì pro jízdu na dálkových trasách.

Zpravidla jsou vy¹¹í ne¾ mìstské a dálkové autobusy a mají relativnì nároèné vybavení. Pro poøadatele zájezdù hraje kromì pohodlí velkou roli právì klima ve vnitøním prostoru vozidla. Pøitom chce svým cestujícím nabídnout i bìhem dlouhých tras optimální teplotu prostøedí.

Pro tento po¾adavek má KONVEKTA tu správnou odpovìï.


Technicky vyzrálá øe¹ení pomocí kompaktních klimatizaèních zaøízení vhodná k topení, chlazení i vìtrání (lze zajistit i 100% èerstvého vzduchu) se hodí do nové generace zájezdových autobusù. Klimatizace okouzlují svou pokrokovou vysokou technikou s vy¹¹í hospodárností pøi kvalitì „KONVEKTA“ a vy¹¹í spolehlivostí pøi nejmodernìj¹ím designu kapotá¾e. Zaøízení jsou obzvlá¹tì snadno udr¾ovatelná vzhledem k mnoha mo¾nostem pøístupu k tìmto zaøízením.KL 60


 • Jdi na zaèátek


  Øe¹ení pro støední profil po¾adavkù


  Zaøízení je koncipováno pro dálkové autobusy a je promý¹lenou modulární kompaktní klimatizací pro støední profil po¾adavkù. Je flexibilní díky stavební ¹íøce pouze 1352 mm a variabilní støe¹ní montá¾i, je silná díky vysokému vzduchovému a chladicímu výkonu, je elegantní svým ¹tíhlým designem. Prostì KL 60 je vydaøeným spojením tvaru a funkce. Zaøízením KL 60 máte k dispozici i konstrukèní variantu pro pou¾ití v tropech.


  Pøednosti zaøízení:

  • Vysoký vzduchový výkon

  • Plochý design

  • Bezkartáèové ventilátory výparníku

  • Bezkartáèové ventilátory kondenzátoru


  Technická data:

  Typ

  KL 60

  Chladicí výkon pøi 42 °C [W]

  25.800

  Chladicí výkon [kcal/h]

  22.190

  Chladicí výkon [BTU/h]

  88.090

  Topný výkon [Q 100 W]

  35.400

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  6.000

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  78

  Chladicí medium

  R134a

  Kompresor

  KVX 40/560-K/KV 5

  Délka/¹íøka/vý¹ka [mm]

  3675/1352/200
  KL 60 T


 • Jdi na zaèátek


  Øe¹ení pro støední profil po¾adavkù


  Zaøízení KL 60 T je koncipováno pro mìstské a zájezdové autobusy a je promý¹lenou modulární kompaktní klimatizací pro støední profil po¾adavkù. Je flexibilní díky stavební ¹íøce pouze 1352 mm a variabilní støe¹ní montá¾i, je silná díky vysokému vzduchovému a chladicímu výkonu, je elegantní svým ¹tíhlým designem. Prostì KL 60 je vydaøeným spojením tvaru a funkce.


  Pøednosti zaøízení:

  • Vysoký vzduchový výkon

  • Plochý design

  • Vhodný do tropických podmínek

  • Bezkartáèové ventilátory výparníku

  • Bezkartáèové ventilátory kondenzátoru


  Technická data:

  Typ

  KL 60 T

  Chladicí výkon pøi 42 °C [W]

  28.200

  Chladicí výkon [kcal/h]

  24.248

  Chladicí výkon [BTU/h]

  96.247

  Topný výkon [Q 100 W]

  35.400

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  6.000

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  95

  Chladicí medium

  R134a

  Kompresor

  KVX 40/560-K/KV 5

  Délka/¹íøka/vý¹ka [mm]

  4175/1352/200
  KL 70 T


 • Jdi na zaèátek


  Zaøízení pro v¹echny (klimatické) pøípady

  Klimatizace je koncipována pro zvý¹ený, resp. nejvy¹¹í profil po¾adavkù u mìstských, pøíp. zájezdových autobusù a¾ do 55 sedadel a v tìchto pøípadech se tyto vysoce výkonné støe¹ní klimatizace plnì osvìdèily.

  Minimální stavební ¹íøky pouhých 1352 mm a variabilní mo¾nosti montá¾e Va¹e vozidlo bezproblémovì vyzbrojí pro úpravu klimatu. Vysoký vzduchový výkon výparníku, který mù¾e být na po¾ádání osazen bezkartáèovými ventilátory, pøedstavuje jak u zaøízení KL 70 T tak i výkonovì silnìj¹í KL 80 T výbornou volbu pro pou¾ití za tropických podmínek s teplotami nad 50 °C. Opènì lze dodat variantu KL 70 T rovnì¾ s topením.


  Pøednosti zaøízení:

  • Výkonná kompaktní støe¹ní klimatizace vhodná pro tropické podmínky

  • Malá stavební ¹íøka s variabilní støe¹ní montá¾í

  • Urèeno pro zájezdové, dálkové a mìstské autobusy do 55 sedadel

  • Snadná dodateèná montá¾

  • Vysoký vzduchový výkon výparníku

  • Jakostní komponenty zaøízení

  • Bezpeènostní pøetlakový vypínaè

  • Robustní technika

  • Jednoduchá montá¾

  • Zcela automatické ovládání

  • Bezkartáèové ventilátory

  • Separátní naftový pohon

  • Èerstvý vzduch

  • Èerstvý vzduch / topení

  Technická data:

  Typ

  KL 70 T

  Chladicí výkon pøi 50 °C [W]

  33.000

  Chladicí výkon [kcal/h]

  28.400

  Chladicí výkon [BTU/h]

  113.000

  Topný výkon [Q 100 W]

  45.000

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  6.000

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  95

  Chladicí medium

  R134a

  Kompresor

  KVX 40/560-K/KV 6

  Délka/¹íøka/vý¹ka [mm]

  4545/1352/200
  KL 80 T


 • Jdi na zaèátek


  Zaøízení pro v¹echny (klimatické) pøípady

  Klimatizace je koncipována pro zvý¹ený, resp. nejvy¹¹í profil po¾adavkù u mìstských, pøíp. zájezdových autobusù a¾ do 55 sedadel a v tìchto pøípadech se tyto vysoce výkonné støe¹ní klimatizace plnì osvìdèily.

  Minimální stavební ¹íøky pouhých 1352 mm a variabilní mo¾nosti montá¾e Va¹e vozidlo bezproblémovì vyzbrojí pro úpravu klimatu. Vysoký vzduchový výkon výparníku, který mù¾e být na po¾ádání osazen bezkartáèovými ventilátory, pøedstavuje jak u zaøízení KL 70 T tak i výkonovì silnìj¹í KL 80 T výbornou volbu pro pou¾ití za tropických podmínek s teplotami nad 50 °C.


  Pøednosti zaøízení:

  • Výkonná kompaktní støe¹ní klimatizace vhodná pro tropické podmínky

  • Malá stavební ¹íøka s variabilní støe¹ní montá¾í

  • Urèeno pro zájezdové, dálkové a mìstské autobusy do 55 sedadel

  • Snadná dodateèná montá¾

  • Vysoký vzduchový výkon výparníku

  • Jakostní komponenty zaøízení

  • Bezpeènostní pøetlakový vypínaè

  • Robustní technika

  • Jednoduchá montá¾

  • Zcela automatické ovládání

  • Bezkartáèové ventilátory

  • Separátní naftový pohon

  • Èerstvý vzduch

  • Èerstvý vzduch / topení


  Technická data:

  Typ

  KL 80 T

  Chladicí výkon pøi +50 °C [W]

  38.000

  Chladicí výkon [kcal/h]

  32.700

  Chladicí výkon [BTU/h]

  130.000

  Topný výkon [Q 100 W]

  ---

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  6.000

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  95

  Chladicí medium

  R134a

  Kompresor

  KVX 40/655-K/KV 6

  Délka/¹íøka/vý¹ka [mm]

  4545/1352/200
  KL 75 T


 • Jdi na zaèátek


  Malá velká klimatizace

  Tato mnohostranná kompaktní støe¹ní klimatizace je koncipována pro mìstské a dálkové autobusy o délce 12 a¾ 15 m, která Vás pøesvìdèí svou elegantní kapotá¾í se dodává se dvou ¹íøkách. Pro variabilní mo¾nosti pøipojení pomocí pøírubových spojù pro externí pøipojení chlazení se dá tato výkonná klimatizace vhodná pro tropické podmínky pou¾ít pro mnoho druhù støe¹ních zaoblení. Modulárnì koncipované zaøízení KL 75 t je vybaveno magnetickým kapalinovým ventilem a poskytuje vzhledem k pøímému vhánìní vzduchu a centrálnímu nasávání obìhového vzduchu optimální vedení vzduchu. Díky dìlené kapotì je údr¾ba klimatizace mimoøádnì snadná.


  Pøednosti zaøízení:

  • Vedení vzduchu z výparníku pøímo do vzduchového kanálu

  • Vhodné pro pou¾ití v tropech

  • Snadná údr¾ba

  • Nepodléhá korozi

  • Jakostní komponenty zaøízení

  • Bezpeènostní pøetlakový vypínaè

  • Ekologické provedení

  • Pøíznivé rozlo¾ení zatí¾ení na osy vozidla díky variabilní støe¹ní montá¾i

  • Zcela automatické ovládání

  • Bezkartáèové ventilátory

  • Èerstvý vzduch

  • Èerstvý vzduch a topení


  Technická data:

  Typ

  KL 75 T

  Chladicí výkon pøi +50 °C [W]

  33.000

  Chladicí výkon [kcal/h]

  28.400

  Chladicí výkon [BTU/h]

  113.000

  Topný výkon [Q 100 W]

  45.000

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  6.000

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  95

  Chladicí medium

  R134a

  Kompresor

  KVX 40/560-K/KV 6

  Délka/¹íøka/vý¹ka [mm]

  4545/1892/200

  KL 85 T


 • Jdi na zaèátek


  Výkonnostnì silná klimatizace

  Svými ¹esti ventilátory a vysokým vzduchovým i chladicím výkonem je toto zaøízení KL 85 T nejvýkonnìj¹ím této konstrukèní øady a hodí se tudí¾ zejména pro pou¾ití za tropických podmínek. Nový vzhled kapotá¾e se snadnou údr¾bou ve dvou ¹íøkách (1700/1950 mm) umo¾òuje toto modulárnì koncipované zaøízení pou¾ít i pro u¾¹í autobusy. Klimatizaci lze dodávat ve variantách topení, klimatizace a ventilace, centrální nasáváním vzduchu a pøímé zavádìním vzduchu do vzduchových kanálù pøitom zaji¹»uje optimální vedení vzduchového proudu.

  Klimatizace KL 85 T mù¾e být variabilnì montována i formou suché montá¾e (pry¾ové tìsnìní, ne silikon).


  Pøednosti zaøízení:

  • Výkonná kompaktní støe¹ní klimatizace vhodná pro pou¾ití v tropech

  • Variabilní støe¹ní montá¾

  • Vhodná pro zájezdové, dálkové a mìstské autobusy do 55 sedadel

  • Snadná dodateèná montá¾

  • Vysoký vzduchový výkon výparníku

  • Jakostní komponenty zaøízení

  • Bezpeènostní pøetlakový vypínaè

  • Robustní technika

  • Jednoduchá montá¾

  • Zcela automatické ovládání

  • Bezkartáèové ventilátory

  • Separátní naftový pohon

  • Èerstvý vzduch

  • Èerstvý vzduch / topení


  Technická data:

  Typ

  KL 85 T

  Chladicí výkon pøi 50 °C [W]

  38.000

  Chladicí výkon [kcal/h]

  32.700

  Chladicí výkon [BTU/h]

  130.000

  Topný výkon [Q 100 W]


  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  6.000

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  95

  Chladicí medium

  R134a

  Kompresor

  KVX 40/655-5K/KV 6

  Délka/¹íøka/vý¹ka [mm]

  4545/1892/200


  P700,P800,P900 - dokonalost díky zku¹enostem a pokroku


 • Jdi na zaèátek


  KONVEKTA prezentuje svým novým konceptem støe¹ních klimatizací mimoøádnì inovaèní klimatizace øady P, která byla konstruována pro mìstské, dálkové i zájezdové autobusy. Konstrukèní øada se k dispozici ve tøech výkonnostních rozsazích od 33 kW do 44 kW. Tím, ¾e se pou¾ilo hliníkových konstrukèních prvkù a novodobých umìlých hmot se podaøilo získat podstatné hmotnostní Pøednosti oproti tradièním støe¹ním klimatizacím. Aby se vyhovìlo zákazníkùm orientovaným zejména na nákladovou stránku zaøízení lze nový koncept støe¹ních klimatizací dodávat s opakovanì pou¾itelnými vzduchovými filtry z kovových tkanin a s bezkartáèovými ventilátory a dmýchadly. Tuto skuteènost je¹tì dále podtrhuje ekologický smìr tohoto výrobkového konceptu, co¾ vede k podstatné redukci tzv. „life-cycle-nákladù“. Flexibilní, jednoduchá a èasovì nenároèná montá¾ pak umo¾òuje pou¾ití v témìø v¹ech pøípadech.  Technická data


  Typ

  Chladicí výkon pøi +50 °C [W]Chladicí výkon [kcal/h]

  Chladicí výkon [BTU/h]

  Topný výkon [Q 100 W]

  Vzduchový výkon výparníku

  [m3/h]

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  Kompresor

  Délka/¹íøka/vý¹ka

  P 700

  33.000

  28.400

  112.700

  38.000

  6.480


  104

  KVX40/655-K

  3200/2100/220

  3200/2210/220  Technická data


  Typ

  Chladicí výkon pøi +50 °C [W]

  Chladicí výkon [kcal/h]

  Chladicí výkon [BTU/h]

  Topný výkon [Q 100 W]

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  Kompresor

  Délka/¹íøka/vý¹ka

  P 800

  39.000

  33.500

  133.150

  48.000

  8.640


  136

  KVX40/655-K

  3200/2100/220

  3200/2210/220  Technická data


  Typ

  Chladicí výkon pøi +50 °C [W]

  Chladicí výkon [kcal/h]

  Chladicí výkon [BTU/h]

  Topný výkon [Q 100 W]

  Vzduchový výkon výparníku [m3/h]

  Elektrický pøíkon pøi 24 V [A]

  Kompresor

  Délka/¹íøka/vý¹ka

  P 900

  44.000

  37.800

  150.200

  48.000

  8.640


  144

  KVX50/775-K

  3200/2100/220

  3200/2210/220


 • Jdi na zaèátek